Kêu gọi cầu nguyện từ Ervin Stutzman

[ English  |  Español  |  Bahasa Indonesia ]

Ervin Stutzman
Ervin Stutzman

Tôi viết thư này đến quí vị trong danh Chúa Jesus Christ, là đấng được sanh ra mà chúng ta chúc tụng vào thời điểm này của năm. Qua cuộc đời của ngài, sự chết, và sự sống lại, chúng ta đã nhận biếtnđược tình yêu của Đức Chúa Trời cho cả thế gian (Giăng 3:16). Lý do tôi viết thư này là để kêu gọi anh chị em cầu nguyện cho hai chuyện mới vừa thông báo làm quấy động lên sự căng thẳng trong các hội thánh.

Thứ nhất là việc thông báo rằng Eastern Mennonite University (EMU) đã xét lại điều lệ về mướn người không có đồng tính luyến ái. Thứ hai về thông báo rằng ban chấp hành hội đồng Mountain States Mennonite đã thông qua và cho phép uỷ ban chấp hành lảnh đạo cấp giấy phép mục vụ cho đồng dục nữ trong sự liên hệ mật thiết với nhau. EMU và hội đồng Mountain States Mennonite chiu trách nhiệm khác nhau trong Mennonite Church USA. EMU liên hệ liện hệ rộng rải với hội thánh trong Ngành Giáo dục Mennonite, và Hội đồng Mountain States liên hệ rộng rải trong ban bầu cử lảnh đạo và đại biểu trong buổi họp mỗi hai năm. Đại diện cả hai EMU và hội đồng Mountain States đã đồng ý để đến nói chuyện với đại diện của Ban lảnh đạo của chúng ta trong vài tuần tới về tiến trình những điều mà họ quyết định, và sự dính líu rộng rải ra trong hội thánh. Ban Chấp hành dự định sẽ họp vào cuối tháng 1 để có cách trả lời tốt nhất trong những tình thế nầy, để chuẩn bị cho Ban Chấp Hành sẽ vào giửa tháng 2.

Tôi tha thiết yêu cầu hội thánh chúng ta trung tín với lời thánh kinh và Đức Chúa Trời  kêu gọi. Vấn đề mà chúng ta phải đối diện không thể giải quyết bởi sự cố gắng chỉ một mình loài người. Chúng ta cần sự giúp đở từ Thần linh của Đức Chúa Trời, và sức lực từ Lời của Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng cầu nguyện, Tôi xin quí vị cho tôi biết nếu những lời thánh kinh nào hoặc có nhận được những lời dạy dỗ nào trong tâm trí.

Quí vị có thể tự nhiên chuyển thư này cho những mục sư hoặc những người trong hội thánh thích dự phần vào việc đối đáp của giáo phái trên vấn vừa mới thông báo.

Bình an
Ervin R. Stutzman